محمود صادقی، عضو شورای مرکزی جبهه اصلاحات به جماران گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت درصدی که می توان اطمینان از حضور داشت شاید حدود 27 درصد است. وی افزود: در نظرسنجی‌ها کسانی که برای شرکت در انتخابات مردد بوده‌اند، دو عامل را گفته‌اند که اگر این دو عامل اتفاق بیفتد ممکن است در مشارکت آنها تأثیر بگذارد؛ یکی عامل اقتصادی بوده و عامل دیگری که در رغبت مردم برای شرکت در انتخابات تأثیر دارد این است که چه کسانی کاندیدا می‌شوند.