مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس با اشاره به حضور اکثریتی اصولگرایان در مجلس یازدهم به ایلنا گفت: فراکسیون سیاسی در این دوره پارلمان به آن شکل که باید، وجود ندارد. اکثریت اصولگرا هستند و یک فراکسیون از مستقلین اکنون شکل گرفته که البته چندان فعال نیست. وی با بیان اینکه منتظریم تا ببینیم کسانی که قرار است معجزه کنند، چه می‌کنند، افزود: امیدواریم موفق شوند و ادعاهایی که وجود دارد را اجرایی کنند.