به گفته احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات روز گذشته (12 بهمن) در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی به دو پرونده سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی شد.در این جلسه به پرونده مدیر مسئول روزنامه ایران به اتهام نشرمطالب خلاف واقع رسیدگی شد که هیأت منصفه با اکثریت آرا متهم را مجرم دانست اما او را مستحق تخفیف ندانست. همچنین هیأت منصفه پس از بررسی پرونده محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار و متهم به نشر اکاذیب به قصد اصلاح امور کشور به عنوان چهارمین پرونده جرم سیاسی، وی را مجرم ندانست.