محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه بودجه 1400 به ایسنا گفت: در این لایحه تحریم‌ها فراموش شده و درآمدها نیز خیلی خوب درنظر گرفته شده است، به اعتقاد من با رد کلیات این لایحه و بازگشت آن به دولت هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد و لایحه مجددا به مجلس باز می‌گردد؛ چرا که دولت می‌گوید من نه می‌توانم درآمدها را بیشتر از این درنظر بگیرم و نه می‌توانم هزینه‌ها را کمتر درنظر بگیرم؛ یعنی توپ را به زمین مجلس می‌اندازد. از این رو رد کلیات بودجه و بازگشت آن به دولت آن هم در شرایط کنونی جامعه نمی‌تواند کمک موثری باشد.