مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به آنتونیو گوترش و جری ماتجیلا

نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، ارزیابی ایران را از دهمین گزارش دبیرکل این سازمان درباره قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح و ادعای

 مطرح شده در این گزارش مبنی بر نقض قطعنامه مذکور از سوی ایران را رد کرد. نماینده دائم ایران

در سازمان ملل متحد، با بیان اینکه واشنگتن ناقض فاحش توافقنامه هسته‌ای است، کاهش تعهدات هسته‌ای ایران را نتیجه قهری نقض توافق توسط دیگر طرف‌ها و مطابق با حقوق ایران در برجام دانست.