حزب ندای ایرانیان در بیانیه‌ای با اشاره به بازگشایی مدارس، تصریح کرد: «مسئولیت تبعات بازگشایی مدارس را با ستاد ملی مبارزه با کرونا و شخص رئیس‌جمهور می‌دانیم.» در این بیانیه آمده است: «شیوه مدیریتی برخی از منصب‌داران به سطحِ مبتذلِ غافلگیری مردم نزول کرده تا جایی که تصمیمات غیر کارشناسی و یک شَبۀ آقایان سُخره خاص و عام شده است. وزیری که تنها دو روز مانده به آغاز سال تحصیلی، برخلاف تمامی شواهد، به یک‌باره خبر آموزش حضوری را به والدینی که آمادگی آن را ندارند اعلام می‌کند ... متأسفانه تردیدی نیست که از این شیوه حکمرانی شلخته و آشفته جز خُسران و خسارت به بار نخواهد آمد.»