علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره چالش‌های انتخابات ریاست جمهوری 1400 به ایلنا گفت: برخی کاندیداها برای رأی آوردن حالت اپوزیسیون به خود می‌گیرند؛ در حالی که باید بدانند کاندیدای ریاست جمهوری هستند نه رهبر اپوزیسیون. وی افزود: کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری حتما در 40 سال گذشته مسئولیت‌های در کشور داشته‌اند و حتما نقشی در وضعیت موجود داشتند؛ آنها باید بگویند آیا حاضرند نقش خود را در وضع موجود بپذیرند؟ نباید خود را از این سیستم جدا ببینند، وگرنه بهتر است این عرصه را به اهلش واگذار کنند.