نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات قانون جرم سیاسی، به تسنیم گفت: در شرایط فعلی چون قضات توجهی به تشکیل دادگاه برای جرم سیاسی ندارند باید در تمامی پرونده‌ها اصل را بر جرم امنیتی بر مبنای جرم سیاسی  قرار دهیم مگر خلاف آن ثابت شود. ابوالفضل ابوترابی، همچنین بر تغییر در نحوه تشکیل هیأت منصفه در دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی نیز تاکید کرد و افزود: برای اصلاح این قانون طرحی در چند روز آینده آماده خواهد شد و از کارشناسان حقوقی درخواست شده تا نظرات خود را برای اصلاح این قانون ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی‌ها طرحی در این زمینه تدوین و قانون اصلاح شود.