عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: «با توجه به اعلام نظر رسمی وزارت علوم مدرک سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس به دلیل اینکه از موسسه فاقد اعتبار اخذ شده؛ اعتبار ندارد و نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند.» در صورت عدم ورود کمالخانی به مجلس یازدهم آرای آن حوزه ابطال شده و در مرحله میان‌دوره‌ای مجلس فرد جدید برای ورود به مجلس یازدهم از حوزه تفرش مجددا انتخاب خواهد شد.