محاسبات نشان می‌دهد که در سال گذشته، مردان با قاطعیت، سهم بالاتری نسبت به زنان از بازار اشتغال داشته‌اند.

به گزارش اکوایران، داده‌های مرکز آمار از وضعیت بازار کار در سال گذشته نشان می‌دهد که نسبت اشتغال از 37.2درصد در سال 1401 به 37.9درصد در سال گذشته افزایش یافته است. این نسبت برای زنان و مردان نیز افزایش یافته اما محاسبات صورت گرفته حاکی از آن است که سهم زنان از جمعیت شاغل در بازار کار به مراتب در سطح پایین‌تری نسبت به مردان قرار دارد.

طبق گزارش مرکز آمار، نسبت اشتغال افراد 15 ساله و بالاتر در سال گذشته برابر با 37.9درصد بوده که نشان می‌دهد که از هر 100 نفری که در بازار کار فعال هستند، چند نفر شغل دارند. این نسبت در سال 1401 برابر با 37.2درصد بوده بنابراین نسبت اشتغال در طول یک سال افزایش یافته و در حال حاضر از 100 نفری که در بازار کار فعالیت دارند، نزدیک به 38 نفر شاغل هستند. این نسبت برای زنان و مردان نیز با افزایش روبه‌رو بوده است. نسبت اشتغال مردان از 63درصد به 63.9درصد رسیده است و این نسبت برای زنان نیز 0.7درصد افزایش داشته و به 12.1درصد رسیده است. بنابراین، در نگاه اول به نظر می‌رسد که وضعیت اشتغال در کشور بهبود یافته است. با این حال در سال گذشته جمعیت شاغل در کل کشور برابر با 24 میلیون و 490هزار و 182 نفر بوده است. از این تعداد، حدود 4 میلیون و 596هزار نفر زن و تقریبا 22 میلیون و 41 هزار نفر مرد بوده‌‌اند. بنابراین، سهم مردان از جمعیت شاغل 84درصد و سهم زنان تنها 16درصد بوده است. یکی از شاخص‌های جانبی که به آن بیشتر در مباحث توسعه پایدار توجه می‌شود، برابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی برای زنان و مردان است. با اینکه نسبت اشتغال هم برای زنان و هم برای مردان بهبود یافته اما همچنان زنان در اقلیت جمعیت شاغل باقی مانده‌اند و کمتر از یک‌ششم آن را تشکیل داده‌اند.