میانگین اولین حقوق افرادی که در سال 1402 بازنشسته شده و حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشور شده‌اند، معادل 16میلیون و 33هزار تومان بوده، در حالی‌که میانگین آخرین حقوق اشتغال آنان 16میلیون و 966هزار تومان بوده است.

به گزارش توسعه ایرانی، آخرین گزارش صندوق بازنشستگی حاکی از آن است که تعداد بازنشستگان حقوق‌بگیر این صندوق در پایان شهریور ماه امسال به یک میلیون و 641هزار و 340 نفر رسیده که نسبت به پایان شهریور سال 1401 معادل 3.53درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش میانگین حقوق حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان شهریور امسال (برای کل برقراری‌ها) معادل 11میلیون و 291هزار تومان بوده که نسبت به پایان شهریور سال گذشته حدود 42درصد افزایش داشته است. این افزایش عمدتا ناشی از 20درصد افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و سایر صندوق‌های بازنشستگی و همچنین اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری بوده است. توزیع حقوق بازنشستگان دولتی در پایان شهریور ماه امسال به تفکیک میزان حقوق دریافتی نشان می‌دهد از 1.6 میلیون نفر بازنشسته دولتی، حدود 418هزار نفر، حقوقی بین 10 تا 11.2 میلیون تومان دریافت می‌کنند. این میزان تقریبا 25.5درصد تعداد حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی را تشکیل می‌دهند. همچنین حدود 21.3درصد از تعداد حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری که تعداد آنها حدود 350هزار نفر است حقوقی بین 11.2 تا 12.5میلیون تومان دریافت می‌کنند. به عبارتی توزیع حقوق بازنشستگان دولتی در پایان شهریور امسال نشان می‌دهد که حدود 78درصد تعداد بازنشستگان کشوری تقریبا حقوقی بین 9 تا 13.5 میلیون تومانی دریافت می‌کنند. طبق این گزارش 4.8دصرد تعداد بازنشستگان دولتی نیز که تعداد آنها حدود 79هزار نفر است، حقوقی کمتر از 7.7 میلیون تومان دریافت می‌کنند. از سوی دیگر توزیع درآمدی بازنشستگان دولتی تا پایان شهریور امسال نشان می‌دهد حدود 1.6درصد تعداد بازنشستگان که حدود 24هزار نفر را شامل می‌شود حقوقی بیش از 20.7 میلیون تومان دریافت می‌کنند.