میانگین عرضه روزانه گاز طبیعی از سوی شرکت گازپروم روسیه به اروپا، در نیمه اول نوامبر ۶.۷ درصد در مقایسه با سطح اکتبر، کاهش یافت. به گزارش ایسنا، محاسبات رویترز بر اساس داده‌های گروه انتقال گاز اروپا Entsog و گزارش های روزانه گازپروم درباره ترانزیت گاز از خاک اوکراین، نشان می دهد که میانگین صادرات روزانه گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله، از ۸۸.۴ میلیون متر مکعب در اکتبر به ۸۲.۵ میلیون متر مکعب در نیمه اول ماه میلادی جاری، کاهش یافته است. لازم به ذکر است اگر عرضه تا پایان سال در حدود نرخ فعلی باقی بماند، میزان صادرات گاز به اروپا برای کل سال ۲۰۲۳ می تواند بیش از نیمی کاهش پیدا کرده و از ۶۲ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۲، به ۲۸ تا ۲۹ میلیارد متر مکعب افت کند.