وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مورد وعده دولت در رابطه با ایجاد یک میلیون فرصت شغلی باید گفت ما از این میزان عبور کردیم. به گزارش «توسعه ایرانی»، صولت مرتضوی عنوان کرد: شاید سوال شود شیوه صحت‌سنجی شما چگونه است؟ اولا گزارش مرکز آمار ایران را داشتیم که گزارش فصلی آن روز سه‌شنبه منتشر شد و موید گفته‌های ما در رابطه با ایجاد اشتغال است. وی افزود:‌ براساس این گزارش نرخ بیکاری در فصل پاییز نسبت به بهار ۷ دهم کاهش داشته به 8.2درصد رسیده و براساس این گزارش درصد اشتغال کامل افزایش یافته و درصد اشتغال ناقص هم کاهش یافته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: شیوه دوم صحت‌سنجی ما سامانه رصدی است که در وزارتخانه و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور پیشخوان دارد و قابل مشاهده است. به سه روش راستی‌آزمایی می‌کنیم که یک روش پیامکی است.