یک عضو شورای عالی کار گفت: تشکیل نشست‌های کمیته تخصصی دستمزد کارگران بعد از جلسه آینده شورای عالی کار خواهد بود. علی خدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: جلسات کمیته مزد که معمولا ذیل شورای عالی کار تشکیل می‌شود اما هنوز برگزار نشده است. وی با بیان اینکه امسال تاکنون سه جلسه شورای عالی کار برای بررسی مسائل کارگران و کارگری تشکیل شده، گفت: در جلسه ماه آینده در مورد تشکیل کمیته تخصصی مزد تصمیم‌گیری می‌کنیم. بنا به به این گزارش، جلسه شورای عالی کار مرکب از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت، معمولاً در ماه‌های پایانی سال و برای تعیین حداقل‌ دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل می‌شود که این جلسه براساس گزارش‌های تخصصی و کارشناسی کمیته‌های مزد و همچنین گزارش‌های تخصصی مرکز آمار ایران از نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار معمولی کارگری تشکیل می‌شود و شرکای اجتماعی بعد از بحث و گفت‌وگو به یک رقم حداقل مزد برای کارگران در سال آینده براساس دو مولفه تورم سالانه و هزینه زندگی یک خانوار معمولی کارگری 3.3 نفری تصمیم‌گیری می‌کنند و برای سایر سطوح هم معمولا درصدی از افزایش حداقل مزد به علاوه سایر مزایا مانند حق مسکن، بن کارگری، بن خواروبار و حق اولاد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. در حال حاضر حدود 14 میلیون کارگر بیمه شده در کشور وجود دارند که به گفته خدایی بیش از 90درصد آنان دارای قراردادهای موقتی هستند و حداقل مزد کارگران برای سال آینده یکی از اطلاعات مهم برای تصمیم‌گیران اقتصادی به شمار می‌رود.