طبق اعلام مرکز آمار، شیشه‌بر درجه یک با ٤٩,٠٢درصد دارای بیشترین ‌افزایش و سرکارگر با ١٠.٥٣درصد دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال ١٣٦٥ به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتی نیروهای انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی با ارسال پرسشنامه‌‌های مربوطه از طریق رایانامه به تعدادی از پیمانکار‌‌ های‌ مجری طرح‌های عمرانی در سطح استان تهران جمع‌‌آوری م‌‌ شود. این طرح در مهرماه ماه سال ١٤٠١ برای جمع‌‌آوری اطلاعات مربوط به نیمه‌ اول همان سال اجرا شده است.

مقایسه‌ متوسط دستمزد ساعتی در این دوره با دوره‌ مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «بنای سفت‌کار درجه یک» با ٤٥,٤٢درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «آزبست‌کار درجه دو» با ٠.٧٤درصد بوده است.