براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۱هزار کمیته حفاظت فنی در صنایع تشکیل شده و بیش از ۸۰۰ بازرس کار در سطح کشور فعالیت دارند.

به گزارش ایسنا و طبق گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد آسیب‌های شغلی در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است، به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد آسیب‌های شغلی برابر ۸۹۳۱ نفرحادثه گزارش شده که سهم مردان ۹۶.۷درصد و تنها ۳.۳درصد سهم زنان بوده است.