روز گذشته (بیست و پنجم خرداد) جمع زیادی از بازنشستگان چهار بانک (ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران) مقابل ساختمان بازنشستگی بانک‌ها تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این بازنشستگان در بیان بخشی از خواسته‌های خود گفتند: نظر به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان شبکه بانکی، خواهان پرداخت مابه‌التفاوت تطبیق به مدت ۲۶ ماه به بازنشستگان هستیم. همچنین با توجه به افزایش ۵۰درصدی حقوق شاغلین بانک‌ها از اسفند ماه سال 1398 و انجام هفت ماه دیرتر از آن برای بازنشستگان، خواهان پرداخت مابه‌التفاوت ۷ ماه به بازنشستگان بانک‌ها هستیم.