بررسی حداقل دستمزد کارگران طی ۱۱ سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل دستمزد به جز ۴ سال از سال‌های مورد اشاره، همواره از نرخ تورم اعلامی پیشی گرفته است.

به گزارش توسعه ایرانی، مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به روند مقایسه دستمزد ۱۱ سال کارگران طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ پرداخته است. به موجب این گزارش، بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده اما از سال ۱۳۹۳ به بعد به جز دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ همواره نرخ افزایش مزد بر نرخ تورم فزونی داشته است. به عبارتی حداقل دستمزد کارگران در ۴ سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ پایین‌تر از نرخ تورم اعلامی تصویب شده و در سال ۱۳۹۷ با وجود نرخ تورم ۲۶.۹درصدی، حداقل مزد ۱۹.۵درصد و در سال ۱۳۹۹ با وجود نرخ تورم ۳۶.۴درصدی، حداقل مزد ۲۱درصد افزایش یافته است. البته خرداد ماه سال ۱۳۹۹ شورای عالی کار با تشکیل مجدد جلسه، پایه حقوق کارگران را تغییر داد و در ازای کاهش ۷۵هزار تومانی پایه سنوات کارگران، افزایش حداقل دستمزد را از ۲۱درصد به ۲۶درصد رساند اما این افزایش باز هم از نرخ تورم ۳۶.۴درصدی کمتر بود.

نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد در حالی‌که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰ عدد ۴۰.۲درصد بوده است اما افزایش حداقل دستمزد کارگران ۵۷.۴درصد و ۱۷درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شده است.