پرستاران سازمان تامین اجتماعی می‌گویند اقداماتشان در سیستم HIS بیمارستانی این سازمان به نام پزشکان ثبت می‌شود.

به گزارش ایلنا و به گفته یکی از این پرستاران، ثبت اقدامات آنها به نام پزشکان در حالی است که اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ایجاب می‌کند که اقدامات پرستاران به نام خودشان ثبت شود.طبق این گزارش، در سیستم HIS بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی، امکانات ثبت اقدامات به نام پرستاران هم وجود دارد، در نتیجه باید با صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان تامین اجتماعی، این مشکل برطرف شود.