کارگران پیمانکاری طی طوماری خطاب به رئیس جمهور، خواستار حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری شدند. به گزارش ایلنا، صدها کارگر پیمانکاری یا ارکان ثالث سراسر کشور با امضای طوماری خطاب به رئیس جمهور، خواستار عقد قرارداد مستقیم و حذف شرکت‌های پیمانکاری شدند. در متن این طومار آمده است: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، کارکنان شاغل در شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی به صورت مستمر مشغول به کار هستند. در قانون رابطه مستقیم بین کارفرما و کارگران تعریف شده اما متأسفانه در سال‌های گذشته شرکت‌هایی به عنوان واسطه تأمین نیروی انسانی به سودهای هنگفتی دست یافتند. از آنجا که نیروهای انسانی در صف اول جهاد اقتصادی کشور در شرایط بحرانی مشغول به فعالیت هستند، تبعیض در نوع قراردادها باعث تضعیف روحیه کارکنان شده لذا خواهشمند است با دستور به عقد قراردادهای مستقیم با کارفرمایان اصلی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی موجب پیشرفت تولید در کلیه مشاغل کشور شوید.