نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ به‌رغم آنکه تعداد شاغلان روستایی در بخش خدمات کاهش داشته اما در بخش‌های کشاورزی، صنعت و ساختمان با افزایش همراه بوده است.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد آمارهای طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، به بررسی آمار شاغلین روستایی در بخش‌‌های عمده اقتصادی طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ پرداخته است. به موجب این گزارش تعداد شاغلین ۱۰ ساله  و بیشتر روستایی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ روند کاهشی داشته اما در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

بیشترین نسبت شاغلین روستایی طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ مربوط به بخش کشاورزی و پس از آن مربوط به بخش خدمات، صنعت و ساختمان بوده است.

بررسی تعداد شاغلین روستایی به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد بخش کشاورزی با ۱.۳درصد، بخش صنعت با ۰.۴درصد و بخش ساختمان با ۰.۱درصد افزایش در سال ۱۳۹۸ روبه‌رو بوده در حالی‌که طی سال ۱۳۹۸ تعداد شاغلین روستایی در بخش خدمات کاهش ۰.۱درصدی داشته است.

توزیع شاغلین روستایی برحسب بخش‌های عمده اقتصادی در سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که نسبت بخش کشاورزی در میان بخش‌های اقتصادی ۴۹.۴درصد، بخش خدمات ۲۴.۱درصد، بخش صنعت ۱۳.۷درصد و بخش ساختمان ۱۲.۸درصد بوده است. به این ترتیب بخش کشاورزی بیشترین تعداد شاغلین روستایی را به خود اختصاص داده و بخش‌های خدمات، صنعت و ساختمان در رده‌های بعدی قرار دارند.

طبق این گزارش، تعداد شاغلین روستایی با ۰.۶درصد افزایش از ۶ میلیون و ۴۳۲هزار و ۵۳۸ نفر در سال ۱۳۹۷ به ۶ میلیون و ۴۷۴هزار و ۲۹۴ نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

در بین استان‌های کشور، استان خراسان رضوی بیشترین سهم شاغلین روستایی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و ساختمان را به خود اختصاص داده است.