بررسی جریان اشتغال و بیکاری در سال گذشته بیانگر کاهش یک میلیون نفری شاغلان کشور است. به گزارش ایسنا، گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت بیکاری در کل سال ۱۳۹۹ منتشر کرد، نشان‌دهنده نرخ ۹.۶درصدی بود که بیش از موضوع اشتغال، به کاهش جمعیت فعال کشور مربوط می‌شد. بررسی جزئیات این گزارش از این حکایت دارد که در سال گذشته بیش از ۶۲.۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را افراد ۱۵ساله و بیشتر تشکیل داده‌اند که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ که این رقم حدود ۶۱.۶ میلیون نفر بوده، بالغ بر ۷۱۰هزار نفر افزایش دارد. از این جمعیت ۲۵.۷میلیون نفر به عنوان جمعیت فعال (بیکار و شاغل) بوده‌اند که البته تعداد آنها نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۱.۴میلیون نفر کمتر شده بود. بر این اساس در سال گذشته حدود ۲۳.۲میلیون نفر از جمعیت ۱۵ساله و بیشتر شاغل بوده که در مقایسه با تعداد ۲۴.۲میلیون نفری شاغلان در سال ۱۳۹۸ بیش از یک میلیون نفر کاهش دارد. همچنین مجموع بیکاران ۲.۴میلیون نفر ثبت شده است که این تعداد نیز در مقایسه با جمعیت ۲.۸میلیون نفری سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۱۹هزار نفر کاهش داشته است. بر این اساس، در سال گذشته از جمعیت شاغلان بالغ بر یک میلیون نفر و از بیکاران نیز بیش از ۴۱۹هزار نفر کم شده است. در رابطه با وضعیت اشتغال زنان و مردان نیز این گزارش نشان می‌دهد که از جمعیت بیش از ۲۳.۲ میلیون نفری شاغلان کشور حدود ۱۹.۶میلیون نفر مرد بوده‌اند که تعدادشان در مقایسه با سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۴۷هزار نفر کم شده است. همچنین از جمعیت شاغل ۳.۶میلیون نفر به زنان اختصاص دارد که در مقایسه با سال قبل ۶۶۲هزار نفر کاهش دارد. در جمعیت ۲.۴میلیون نفری بیکاران نیز ۱.۷میلیون نفر مرد و ۶۷۸هزار نفر زن هستند که از تعداد بیکاران مرد بالغ بر ۱۷۹هزار نفر و از بیکاران زن بیش از ۲۳۹هزار نفر کم شده است.

سهم جوانان ۱۸ تا ۳۵ساله از بیکاری و اشتغال

بررسی جزئیات گزارش بیکاری که اخیرا مرکز آمار ایران منتشر کرد از این حکایت دارد که بیش از ۱.۷میلیون نفر از افراد بیکار را گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله تشکیل داده‌اند. این در حالی است که تعداد آنها در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲.۱میلیون نفر بوده است. بر این اساس از تعداد بیکاران در این گروه سنی حدود ۳۸۳هزار نفر کم شده و نرخ بیکاری بین آنها از ۱۷.۹ به ۱۶.۷درصد در سال قبل رسیده است. از جمعیت ۱.۷میلیون نفری بیکاران ۱۸ تا ۳۵ ساله، ۱.۲میلیون نفر مردان هستند که البته نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۷۳هزار کمتر شده‌اند. همچنین تعداد زنان بیکار در این گروه سنی در سال قبل از حدود ۷۵۷هزار به ۵۴۷هزار کاهش داشته است.