نتایج پژوهش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی وضعیت شغلی شاغلان ۱۵ساله و بیشتر کشور طی ۹ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از ۸۵درصد افراد در بخش خصوصی و حدود ۱۵درصد در بخش عمومی مشغول کار بوده‌اند. بیشترین سهم در بین حقوق‌بگیران بخش خصوصی نیز متعلق به کارکنان مشاغل ساده بوده است.

به گزارش ایسنا و براساس برآوردهای حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار در ۹ ماهه سال گذشته، سهم مردان از تعداد شاغلان ۱۵ساله و بیشتر ۸۴.۱درصد و سهم زنان ۱۵.۹درصد بوده است و بیشترین فعالیت اقتصادی حقوق‌بگیران بخش خصوصی ۱۵ساله و بیشتر طی این مدت، مربوط به فعالیت اقتصادی تولید صنعتی با ۲۶.۸درصد بوده است. گروه ساختمان و گروه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیلکت، به ترتیب با ۲۴.۴درصد و ۱۳.۶درصد در رده‌های بعد قرار دارند.

همچنین در بین شاغلان ۱۵ساله و بیشتر کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۸۵.۲درصد در بخش خصوصی و ۱۴.۸درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده‌اند که بیشترین سهم در بخش خصوصی مربوط به مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی با ۴۱درصد و کارکن مستقل با ۳۶.۴درصد اختصاص داشته است.

براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، ۲۸.۵درصد مزدبگیران بخش خصوصی را کارکنان مشاغل ساده، ۲۰.۸درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط و ۱۳.۸درصد را متصدیان ماشین‌آلات دستگاه‌ها و مونتاژکاران تشکیل داده است. در توزیع نسبی برآورد حقوق‌بگیران بخش خصوصی، کارکنان خدماتی و فروشندگان با ۱۳درصد، متخصصان با ۹.۶درصد و تکنسین‌ها و دستیاران با ۶درصد به ترتیب در رده‌های بعد قرار دارند.