یک عضو شورای شهر تهران گفت: مشکل کارگری امروز ما بخشی از بحران اقتصادی عمومی‌ست که سایه سنگینش بر تولید و کار در کشور افتاده و به آسانی از سر ما نمی‌گذرد مگر با چاره و اصلاحی اساسی. به گزارش فارس، افشین حبیب‌زاده در نطق پیش از دستور خود در شورای شهر تهران گفت: نرخ رشد اقتصادی پایین و گاه منفی در 15سال اخیر و کاهش سرمایه‌گذاری در دوره تحریم‌ها در 10سال گذشته و همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸، در یک بستر اقتصاد دولتی درگیر با انواع عدم‌توازن‌ها و سیاست‌های آشفته‌ای که نه تنها درمان نمی‌کند بلکه بر درد می‌افزاید، نظامی پیچیده از مشکلات اقتصادی و سیاسی آفریده است. نتیجه آن، افزایش شاخص‌های تورم و بیکاری واقعی و نابرابری و شکاف طبقاتی و جمعیت زیر خط فقر، کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره مردم است. وی گفت: براساس روندهای آماری کاهش درآمدها و رشد فقر، برخی برآوردها حاکی از این است که بیش از یک سوم جمعیت کشور امروز در زیر خط فقر به سر می‌برند و تقریبا تمام جمعیت پرشمار کارگران زیر خط فقر مطلق روزگار می‌گذرانند.