بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی روز گذشته در برخی از شهرستان‌ها مقابل ادارات سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این افراد به نحوه اجرای متناسب‌سازی مرحله دوم معترض هستند. بر این اساس آنها خواهان قرار گرفتن کل مبلغ متناسب‌سازی در پایه مستمری هستند تا مشمول افزایش ضریب سالیانه شود. آنها همچنین به محاسبه نکردن حقوق ازکارافتادگان و بازماندگان برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی براساس ۳۰ روز معترض هستند. حذف مبلغ اضافه شده اسفندماه به حقوق مشاغل سخت و زیان‌آور که حتی از دیوان عدالت اداری هم رای دارند، افزایش مزایای سالانه به عنوان متناسب‌سازی و از محل بودجه متناسب‌سازی، لحاظ نشدن متناسب‌سازی مرحله دوم در احکام ۱۴۰۰، عدم افزایش حق سنوات به صورت سالانه، تفاوت قائل شدن میان بازنشستگان همکار و غیرهمکاران، عدم افزاش حقوق‌ها به نسبت درصد افزایش‌ها در سال ۹۹ و عدم اجرای متناسب‌سازی قبل از اعمال ماده ۹۶ و پرداخت نکردن صحیح حق اولاد و عائله‌مندی برابر بند چهار ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از دیگر مواردی است که بازنشستگان به آنها اعتراض دارند.