بررسی متوسط هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که میزان هزینه یک خانوار شهری در کشور برای پوشاک و کفش ۴.۷درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به بررسی متوسط هزینه پوشاک و کفش و سهم آن از هزینه کل خانوار در هر یک از دهک‌های درآمدی پرداخته است. همچنین سهم هزینه‌های پوشاک و کفش از هزینه کل خانوار در سطح کشور و استان‌ها بررسی شده و استان‌هایی که در سال‌های اخیر در هر یک از زیربخش‌های پوشاک و کفش بیشترین سهم را داشته‌اند، مشخص شده‌اند.

براساس این گزارش، متوسط هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری در کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ از روندی افزایشی برخوردار بوده و از حدود ۸۷هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۲۸۴هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ رسیده، به نحوی که در سال ۱۳۹۸ هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری بیش از سه برابر مقدار آن در سال ۱۳۹۰ بوده است. همچنین طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ متوسط هزینه پوشاک و کفش یک خانوار شهری روندی افزایشی داشته و از حدود شش میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۵میلیون ریال در سال ۱۳۹۸ رسیده، به نحوی که طی سال ۱۳۹۸ متوسط هزینه پوشاک و کفش یک خانوار شهری ۲.۵ برابر مقدار آن در سال ۱۳۹۰ بوده است.

طبق این گزارش، یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط ۱۴۵۳۵۰۰تومان بابت کفش و پوشاک هزینه کرده که این مبلغ نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد ۴.۷درصدی داشته است. سهم متوسط هزینه پوشاک و کفش یک خانوار شهری (از متوسط هزینه کل) از ۴.۲درصد در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان آن با ۳.۱درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده و بالاترین میزان سهم مذکور به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با ۴.۶درصد تعلق داشته است که نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید مردم سبب شده است هزینه کمتری برای پوشاک و کفش اختصاص دهند.

بررسی متوسط هزینه سالانه پوشاک و کفش در خانوارهای شهری در هر یک از دهک‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ بیشترین سهم هزینه پوشاک و کفش در یک خانوار شهری به دهک درآمدی هفتم با ۳.۴درصد و کمترین سهم به دهک درآمدی نهم با ۲.۵درصد اختصاص داشته است.

نتایج این گزارش از بررسی سهم هزینه پوشاک و کفش از هزینه کل یک خانوار شهری در استان‌های مختلف حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۸ استان‌های خراسان شمالی با ۶.۴درصد، کردستان با ۶.۳درصد و کهگیلویه وبویراحمد با ۵.۹درصد بالاترین سهم و استان‌های تهران با ۱.۵درصد، بوشهر ۲.۱درصد و خوزستان ۲.۴درصد کمترین میزان سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

در سال ۱۳۹۸ همچنین سهم هزینه پوشاک و کفش از هزینه کل در تمام استان‌های کشور به جز تهران، خوزستان و بوشهر بیش از سهم کشوری و معادل ۳.۱درصد بوده است.