رئیس مرکز اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان ذیل معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه خبر داد. به گزارش توسعه ایرانی، سیدجواد رضوی گفت: در راستای تکالیف مبنی بر ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی و تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پایدار ماندن فعالیت‌های مرتبط با پایگاه ملی رفاه ایرانیان و به‌روزرسانی‌ها در ساختار رسمی وزارتخانه و در انطباق با بند م ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، با پیشنهاد مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و تأیید امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، «دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان» ذیل معاونت رفاه اجتماعی ایجاد شد. وی افزود: تقویت پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، تشریک مساعی با دستگاه‌های ذیربط برای تبادل اطلاعات آنلاین برای ارتقای کمی و کیفی پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، انسجام، یکپارچگی و تسهیل در خدمات‌رسانی به متقاضیان در راستای پنجره واحد خدمات، ارزیابی خدمات رفاهی با استفاده از پایگاه ملی اطلاعات با ایرانیان از مهم‌ترین وظایف دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان است.