بررسی ساعت کار هفتگی شاغلان بخش‌های عمده اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که میانگین ساعت کار معمول هفتگی برای شاغلان بخش خدمات بیشتر و برای شاغلان بخش کشاورزی کمتر از میانگین کشوری است.

به گزارش ایسنا، براساس تعریف به فرد در سن کار که در طول زمان مرجع حداقل یک ساعت در شغل خود فعالیت داشته یا بنا به دلایلی ترک موقت از شغل داشته باشد، شاغل می‌گویند. میانگین ساعت کار معمول، متوسط ساعت کار واقعی شاغل طی دوره زمانی مورد نظر است. میانه ساعت کار معمول نیز مقدار متوسط ساعت کاری معمولی است که ۵۰درصد شاغلان بیشتر یا کمتر از آن در طول هفته کار می‌کنند.

براساس نتایج یک پژوهش، طی سال گذشته میانگین ساعت کار هفتگی افراد شاغل در بخش خدمات، ۴۵ ساعت و ۱۸ دقیقه و بخش صنعت ۴۴ ساعت و ۴۲ دقیقه بوده است. این شاخص در بخش‌های ساختمان و کشاورزی به ترتیب با ۴۰ ساعت و ۲۴ دقیقه و ۳۷ ساعت و ۱۲ دقیقه کمترین میزان بوده است. بررسی میانه ساعت کار هفتگی شاغلان نیز حاکی از آن است که این میزان در بخش خدمات ۴۶ ساعت و ۴۲ دقیقه و در بخش صنعت ۴۶ ساعت و ۳۰ دقیقه بوده است در حالی‌که بخش ساختمان با ۴۲ ساعت و ۳۶ دقیقه و کشاورزی با ۳۹ ساعت و ۵۴ دقیقه کمترین میانه ساعت کاری هفتگی را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ میانگین و میانه ساعت کار هفتگی در همه بخش‌های اقتصادی با کاهش همراه بوده و بیشترین کاهش به بخش کشاورزی و کمترین کاهش به بخش خدمات تعلق داشته است. براساس این گزارش، در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، میانگین و میانه ساعت کاری معمول در هفته برای شاغلان بخش کشاورزی کمتر از بخش غیرکشاورزی بوده است به نحوی که در سال گذشته این میزان در بخش غیرکشاورزی ۷ ساعت و ۱۲ دقیقه بیشتر از بخش کشاورزی بوده است. همچنین میانه ساعت کار معمول هفتگی در بخش غیرکشاورزی به میزان ۶ ساعت و ۱۲ دقیقه بیشتر از بخش کشاورزی بوده و بیشتر بودن ساعت کار در بخش غیرکشاورزی با توجه به عدم انجام فعالیت‌های کشاورزی در برخی از فصول سال، بدیهی به نظر می‌رسد. نکته قابل توجه اینکه میانگین و میانه ساعت کار معمول هفتگی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۲ در هر دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی با کاهش روبه‌رو بوده است در حالی که در هر دو بخش با افزایش تعداد شاغلان روبه‌رو بوده‌ایم.