مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تکمیل، توسعه و به‌روزرسانی داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم‌السادات میرمالک ثانی گفت: تکمیل، توسعه و به‌روزرسانی این داشبورد هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ داده‌ای در حال انجام است و ارتباط آن با ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی برای این گروه امکان‌پذیر می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در طول دهه‌های گذشته تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران افزایش یافته، این پدیده را از یک پدیده طبیعی به یک مساله اجتماعی تبدیل کرده که نیازمند توجه ویژه به این قشر است.

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به این ترتیب امکان رصد وضعیت زنان سرپرست خانوار در تمام ابعاد جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت با ۵۱ شاخص قابل اندازه‌گیری است.

وی هدف از راه‌اندازی این داشبورد را ارائه تصویری جامع از وضعیت زنان سرپرست خانوار با استفاده از داده‌های به‌روز و یکپارچه عنوان کرد و افزود: این داشبورد کمک می‌کند تا با دسترسی به داده‌های وضعیت زنان سرپرست خانوار و بررسی روندهای ملی و استانی طی ۲۰ سال گذشته، سیاست‌های حمایتی و توانمندسازی مناسب‌تری برای این گروه فراهم شود.

میرمالک تصریح کرد: با بررسی داده‌های این داشبورد می‌توان دریافت که به عنوان مثال در سال ۹۷ در مناطق شهری ۳۳.۴درصد خانوارهای زن سرپرست جزو خانوارهای فقیر قرار گرفته اند که این میزان ۲.۷برابر خانوارهای مرد سرپرست در این طبقه بوده‌اند. همین بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها تعداد خانوارهای زن سرپرست نسبت به مرد سرپرست در معرض فقر بیشتری قرار دارد بلکه بین خانوارهای زن سرپرست شهری و روستایی نیز شکاف عمیقی دیده می‌شود.