تصادف با اجسام در حال حرکت، برخورد عمودی افقی با اجسام در حال سکون، تماس با اجسام برنده و نوک تیز بیشترین علت مستقیم حوادث شغلی در معدن در سال ۹۷ بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق آمارهای گزارش وضعیت بهداشت و ایمنی در معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال 97 از سوی وزارت کار و براساس نتایج طرح مذکور، در سال 97 حدود 277 حادثه شغلی در معادن رخ داده که استان‌های مازندران، کرمان، سمنان و فارس بیشترین تعداد حادثه شغلی را به خود اختصاص داده‌ند. همچنین برای استان‌های اردبیل، تهران، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد حادثه گزارش نشده است. برحسب فعالیت اقتصادی معادن، بیشتر این حوادث شغلی به ترتیب در استخراج سنگ تزیینی و استخراج زغال‌سنگ خشک اتفاق افتاده است. از تعداد 1546 مورد آسیب شغلی که در معادن در حال بهره‌برداری اتفاق افتاده، بیشترین علت مستقیم آنها به ترتیب مربوط به تصادف با اجسام در حال حرکت 462 نفر، حادثه برخورد عمودی افقی با اجسام در حال سکون 408 نفر و حادثه تماس با اجسام برنده تیز و نوک تیز دارای برجستگی یا ناهموار 324 نفر حادثه بوده است.

بررسی‌های استانی نشان می‌دهد تصادف با اجسام در حال حرکت در استان کرمان و 213 نفر حادثه یعنی 46.3درصد و برخورد عمودی و افقی با اجسام در حال سکون در استان گلستان و کرمان با ترتیب با 145نفر حادثه و 102نفر حادثه و 35 و 25درصد، بیشترین سهم را در بین استان‌های کشور داشتند.

از سوی دیگر بررسی علت مستقیم حادثه شغلی برحسب فعالیت‌های اقتصادی بیان می‌دارد برخورد عمودی یا افقی با اجسام در حال سکون یا تصادف با اجسام در حال حرکت در معادن با فعالیت اقتصادی استخراج زغال‌سنگ به ترتیب با 206 نفر حادثه و 156 نفر حادثه بیشترین فراوانی را داشته است.

از تعداد 1538 نفر آسیب‌دیده شغلی معادن در حال بهره‌برداری کشور حدود 1461 نفر بهبودی کامل یافته و 36 نفر فوت کرده‌اند که استان کرمان بیشترین آمار فوت را به خود اختصاص داده است.

براساس نتایج طرح، نرخ بروز حادثه شغلی منجر به فوت در معادن در حال بهره‌برداری کشور حدود 3.6 در 10هزار نفر است. معادن با فعالیت استخراج سنگ تزیینی با 11 مورد و نرخ بروز حادثه شغلی منجر به فوت 10.7 در 10هزار نفر و استخراج زغال‌سنگ خشک 8مورد و نرخ بروز حادثه شغلی 6.3 در 10هزار نفر بیشترین حادثه منجر به فوت را داشته‌اند.