پس از اعتراضات دو روزه کارگران نیروگاه دماوند، کارگران این واحد تولیدکننده برق به یک توافق نسبی با مدیرعامل بانک دی دست پیدا کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران اظهار داشتند: عصر روز دوشنبه دو نفر از از مدیران بانک دی (مدیر امور شعب و مدیر حقوقی) به عنوان نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل وارد نیروگاه و در جمع کارگران شدند و با کارگران یک توافق‌نامه نسبی برای وصول مطالباتشان امضا کردند. آنها با بیان اینکه مطالبات ما در شش تا هفت بند به صورت کتبی درخواست شد، افزود: نماینده‌های وعده کردند مطالبات کارگران را در جلسه هیات مدیره بانک مطرح و بررسی کنند. کارگران نیروگاه دماوند با بیان اینکه در حال حاضر ما منتطر نتیجه جلسه هستیم، گفتند: در حال حاضر به خاطر اعتماد به وعده‌های کارفرما برای لغو واگذاری شرکت بهره‌بردار اعتراضات را متوقف کرده‌ایم.