سالنامه آماری مشاغل سال 98 از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. در این سالنامه، نمایی از وضعیت اشتغال، بیکاری، حوادث شغلی و... در کشور ارائه شده که در یکی از مهمترین آیتم‌های آن آمده است: تعداد آسیب‌دیدگان شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار در سال 98 برابر ۹۷۵۱ نفر بوده که نسبت به سال 97 دارای کاهش ۲۵درصدی بوده است. از کل آسیب‌دیدگان شغلی در این سال، ۷۲۶ مورد منجر به فوت شده است.

به گزارش «توسعه ایرانی»، مطابق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 98، جمعیت کشور برابر 83هزار و 75هزار نفر است که نسبت به سال 97 حدود 1.2درصد افزایش داشته است. از این تعداد 75.1درصد در مناطق شهری و 24.9درصد در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند.

در سال 98 تعداد بازرسی‌های انجام شده از کارگاه‌ها در کل کشور 450هزار و 724 مورد بوده است. همچنین تعداد بازرسان کار 871 نفر بوده است که نسبت به سال قبل (97)؛ 3.7درصد کاهش نشان می‌دهد

در سال 98، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 15ساله و بیشتر 44.1درصد بوده که این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب 71.1درصد و 17درصد است. همچنین نرخ بیکاری در جمعیت 15ساله و بیشتر 10.7درصد بوده که این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب 9 و 17.5درصد بوده است.

همچنین مطابق سالنامه آماری سال 98 که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، با توجه به بازرسی‌های انجام گرفته در کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 98 تعداد آسیب‌دیدگان شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار 9751 نفر بوده که نسبت به سال 97 دارای کاهش 25درصدی بوده است. از کل آسیب‌دیدگان شغلی 726 مورد منجر به فوت شده است و در بین فعالیت‌های اقتصادی، «ساختمان» بیشترین سهم آسیب‌دیدگان شغلی منجر به فوت را داشته است.

اختلاف معنادار آماری درباره حوادث شغلی

نگاهی به این آمار و مقایسه آن با آمار منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی، اختلاف معناداری را نشان می‌دهد. طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال 98 حدود 48 هزار و 208 مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار بوده است که این تعداد نسبت به سال 97 دارای کاهش1.3درصدی بوده است. از کل معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی، 95.2درصد مربوط به مردان و 4.8درصد مربوط به زنان بوده است. همچنین تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان 1753 نفر بوده است.

طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال 98 حدود 48 هزار و 208 مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار بوده و تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان 1753 نفر بوده است

در ادامه گزارش وزارت کار می‌خوانیم: در سال 98، تعداد هیأت‌های تشخیص دعاوی کار 620 هیأت، تعداد دادخواست‌های واصله در هیأت تشخیص 302 هزار و 860 دادخواست و تعداد آرای صادره در هیأت‌های مذکور 237 هزار و 898 رای بوده است. بیشترین تعداد دادخواست واصله به ترتیب به استان‌های تهران، کرمان و اصفهان اختصاص داشت. تعداد موارد خواسته در هیأت‌های تشخیص بر حسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین موارد خواسته‌ها به ترتیب به عیدی و پاداش، سنوات خدمت و حقوق معوقه اختصاص دارد. همچنین تعداد آرای صادره بر حسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین آرای صادره به ترتیب مربوط به عیدی و پاداش است و در مرتبه بعدی، سنوات خدمت و حقوق معوقه بوده‌اند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: همچنین تعداد هیأت‌های حل اختلاف دعاوی کار 345 هیأت، تعداد پرونده‌های واصله 101 هزار و 775 پرونده و تعداد آرای صادره در هیأت مذکور 81 هزار و 449 رای بوده است. بیشترین تعداد پرونده واصله به ترتیب به استان‌های تهران، خوزستان و اصفهان اختصاص دارد. تعداد موارد درخواست تجدیدنظر در هیأت‌های حل اختلاف بر حسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین موارد به ترتیب به عیدی و پاداش، حق بیمه اجتماعی و سنوات خدمت اختصاص دارد. همچنین تعداد موارد تایید شده بر حسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین موارد به ترتیب مربوط به پرداخت سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حق بیمه اجتماعی بوده است.

کاهش تعداد بازرسان کار در کشور

در بخش دیگری از این سالنامه آماری آمده است: در سال 98 تعداد بازرسی‌های انجام شده از کارگاه‌ها در کل کشور 450هزار و 724 مورد بوده است که از این تعداد، 315هزار و 507 مورد بازرسی ادواری و 135 هزار و 217 مورد، بازرسی موردی بوده است. همچنین تعداد بازرسان کار 871 نفر بوده است که نسبت به سال قبل (97) دارای کاهش 3.7درصدی بوده است که از این تعداد 87.8درصد مرد و 12.2درصد زن بوده‌اند. تعداد کارگاه‌های بازرسی شده 388هزار و 592 کارگاه بوده که بیشترین تعداد آن به ترتیب مربوط به فعالیت‌های «صنعت»، «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی» و «ساختمان» بوده است.

ثبت‌نام ۳۹۱هزار جوینده کار در کاریابی‌ها

همچنین مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کل جویندگان کار ثبت‌نام شده در سال ۹۸، برابر 291هزار و 280 نفر بوده که تعداد 367هزار و 616 نفر در دفاتر کاریابی خصوصی ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد 77هزار و 199 نفر (حدود ۲۱درصد) آنها به کار گمارده شده‌اند.

در سال 98 تعداد صدور روادید کار با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه ماهر، حدود 4559 مورد و برای اتباع بیگانه غیرمشمول موافقت هیأت فنی اشتغال 250 مورد بوده و تعداد پروانه کار تمدید شده برای تبعه بیگانه ماهر, 6036 مورد و تبعه بیگانه غیرمشمول موافقت هیأت فنی اشتغال 1760 مورد بوده و تعداد 173هزار و 339 کارت کار موقت صادر و 25هزار و 638 کارت کار موقت، تمدید شده است.

همچنین در سال 98، تعداد 36هزار و 846 نفر شاغل غیرمجاز شناسایی شد که بیشترین آن مربوط به استان تهران با 16هزار و 504 نفر و کمترین آن به ترتیب مربوط به استان کردستان با تعداد یک و استان خراسان شمالی با تعداد دو نفر بوده است.