در میان کارگران بخش کشاورزی، نشاکاران بیشترین و بیل‎زن‎ها کمترین مزد روزانه را می‎گیرند.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی از وضعیت دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی، به کمترین و بیشترین میزان دستمزد روزانه کارگران ۷ شغل منتخب بخش کشاورزی اعم از میوه‌چین، دروگر غلات، نشاکار، وجین کارو تنک‌کار، نهرکش و مرزبند، بیل‌زن زمین زراعی و بیل‌زن باغ پرداخته است. براساس این گزارش در پاییز سال گذشته بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان را کارگر نشاکار با ۱۰۱هزار و ۹۷۶ تومان و کمترین متوسط مزد روزانه را کارگر بیل‌‌زن باغ با ۸۰هزار و ۴۴۰ تومان دریافت کرده است، در پاییز ۱۳۹۷ بیشترین دریافتی روزانه کارگر مرد را دروگر غلات با ۶۵هزار و ۲۳۲ تومان و کمترین مزد روزانه را کارگر میوه‌چین با ۵۹هزار و ۶۱۶ تومان داشته است. در پاییز ۱۳۹۸ بیشترین مزد روزانه در میان زنان به کارگر میوه‌چین با ۶۵هزار و ۲۳۲ تومان و کمترین دستمزد روزانه به کارگر وجین‌کار و تنک‌کار با ۵۷هزار و ۳۶ تومان اختصاص داشته است. کارگر زن میوه‌چین در پاییز ۱۳۹۷ حدود ۴۷هزار و ۶۱۷ تومان و کارگر زن وجین‌کار و تنک‌کار ۳۸هزار و ۹۴۶ تومان دریافت می‌کرده است. درصد تغییرات متوسط مزد روزانه مردان کارگر در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که متوسط مزد روزانه کارگران مرد بیل‌زن زمین زارعی بیشترین افزایش و متوسط مزد روزانه کارگران مرد بیل‌زن باغ کمترین افزایش را داشته است. با این حال بیشترین افزایش در متوسط مزد روزانه کارگران زن در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن وجین‌کار و تنک‌کار بوده است.