نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای اشتباه آشکاری است که موجب مهاجرت کارگران می‌شود.

 

«علی خدایی» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: طرح دستمزد منطقه‌ای گمراه کردن مسیر است چرا که بحث تعیین مزد براساس مناطق و صنایع مختلف موردی است که در قانون کار پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همواره در پایان هر سال و با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد کارگران، این بحث از سوی گروه کارفرمایی و کسانی که اطلاعات آنها در بازار محدود است و تنها از لحاظ تئوری به مسائل توجه می‌کنند آن را مطرح می‌کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: افرادی که مدافع طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای هستند باید به این موضوع توجه داشته باشند که ما دو نوع دستمزد داریم؛ یک مورد حداقل دستمزد است که باید به صورت ملی تعیین شود و در واقع کف حمایتی دستمزد است که مورد تایید همه سازمان‌های بین‌المللی کار و قوانین کشور است. موضوع دیگر تعیین مزد برای سایر سطوح است که باید به صورت منطقه‌ای و صنایع مختلف مذاکره کنیم.

خدایی اضافه کرد: در حال حاضر مناطق ما جدا از یکدیگر نیست که بدون در نظر گرفتن عوارض اجتماعی و سیاسی این تصمیم به صورت مستقل برای مناطق مختلف تعیین کنیم اما برای صنایع مختلف این تفکیک دستمزد در صنایع وجود دارد.

وی با بیان اینکه مقایسه کشور با سایر کشورها اشتباه است، گفت: در بحث تعیین دستمزد برخی ایران را با آمریکا مقایسه می‌کنند و می‌گویند که دستمزدها به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود و توجهی به این موضوع نداریم که حکومت آنها به صورت فدرالی است و هر کدام قوانین مخصوص به خود دارند و با این قوانین ابتدا مقابل عوارض سیاسی و اجتماعی را کنترل می‌کنند و موضوع را منطقه‌ای تعیین می‌کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: اشتباه آشکاری است که مزد را تنها برای تعریف مزد در نظر بگیریم و نگاه اقتصادی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: اگر حداقل دستمزد را در مناطق مختلف به صورت مستقل تعیین کنیم اولین اتفاق که رخ می‌دهد بحث مهاجرت است و کارگران و کارمندان به مناطقی که دستمزد بالایی دارند مهاجرت کنند در حالیکه مدعیان مزد منطقه‌ای به اشتباه فکر می‌کنند که در این صورت صنایع به مناطقی با دستمزد پایین مهاجرت می‌کنند.

به گفته خدایی، در جاهایی که صنایع کشور رشد نکردند مشکل حداقل دستمزد نیست بلکه زیرساخت‌هاست.

وی تاکید کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی برای تعیین دستمزد منطقه‌ای فراهم نیست و بیان آن موجب انحراف بحث درآمد کارگران است.