جدیدترین آمار حوادث ناشی از کار نشان می‌دهد ۴۴.۳درصد از حوادث کار مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ ساله قرار دارند. همچنین ۷۱درصد حوادث در ساعات صبح رخ می‌دهد.

به گزارش مهر، از کل بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، ۱۷هزار و ۶۱۹ نفر در سال گذشته دچار حادثه شغلی شده‌اند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۶.۷درصد کاهش داشته است. از تعداد ۱۷۶۱۹ نفر حادثه‌دیده شغلی، ۱۶۹ مورد آن منجر به فوت و ۷۹ مورد آن منجر به ازکارافتادگی کلی شده است.

از کل حادثه‌دیدگان گزارش شده توسط سازمان تامین اجتماعی، ۹۲.۷درصد معادل ۱۶هزار و ۳۳۰ نفر مرد و ۷.۳درصد معادل ۱۲۸۹ نفر از گروه بانوان هستند.

بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان شغلی مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ ساله است که ۲۴.۳درصد از حادثه دیدگان را به خود اختصاص دادند. پس از آن گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال با سهم ۲۰درصدی، بیشترین گروه حادثه‌دیدگان را دربرمی‌گیرند. بنابراین ۴۴.۳درصد از کل حادثه‌دیدگان شغلی در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال بوده‌اند.

براساس زمان وقوع حادثه، به ترتیب ۷۱درصد از حوادث در ساعت صبح، ۱۹.۸درصد در اوقات عصر و ۹.۲درصد از حادثه‌دیدگان شغلی نیز در هنگام شب دچار حادثه شده‌اند.

طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال گذشته ۲۸هزار و ۵۷۱ مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار بوده است. این تعداد، طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ دارای رشد ۳درصدی بوده است. از کل معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی، ۹۵.۲درصد مربوط به مردان و ۴.۸درصد مربوط به زنان بوده است. تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان ۱۶۲۵ نفر بوده است.

همچنین با توجه به بازرسی‌های انجام گرفته در کارگاه‌های مشمول قانون کار، توسط اداره کل بازرسی کار وزارت کار، در سال ۱۳۹۷ تعداد آسیب‌های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار، ۹ هزار و ۹۹۶ «نفر- حادثه» بوده است که نسبت به سال گذشته دارای کاهش ۶.۶درصدی بوده است.

در بین فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت «ساختمان» بیشترین سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت را داشته است که ۴۸.۲درصد از حوادث در این حوزه رخ می‌دهد.