معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در آیین‌نامه دولت، دریافت یارانه بیمه مشروط به آزمون وسع شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کامل برای اجرای این آزمون را دارد.

به گزارش روابط عمومی وزارت کار، احمد میدری گفت: مطابق بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه «پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌ سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد». آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه در شهریور امسال در هیأت وزیران مصوب شد. وی ادامه داد: براساس ماده ۲ آیین‌نامه مذکور افراد فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه‌شدگان مناطق روستایی، عشایری و شهرهای با جمعیت کمتر از 20هزار نفر و همچنین بیمه‌شدگان شهری صندوق بیمه همگانی رایگان سازمان و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، مشمول این آیین‌نامه هستند. معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: براساس ماده ۸ آیین‌نامه، کلیه بیمه‌شدگان مشمول در ماده ۲ ظرف مدت یک سال از ابلاغ این آیین‌نامه ارزیابی وسع می‌شوند. میدری یادآور شد: براساس تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است براساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات ایرانیان خانوارهای متقاضی استفاده از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه پایه درمان را براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان، مورد ارزیابی وسع قرار دهد و نتایج آن را ظرف یک ماه به سازمان بیمه سلامت اعلام کند. وی افزود: با توجه به موارد گفته شده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی ایجاد پوشش بیمه پایه اجباری در کشور و ایجاد سازوکارهای لازم برای ثبت‌نام موارد جدید است و در صورتی که متقاضی جدید خواستار استفاده از یارانه دولت برای پرداخت حق سرانه بیمه باشد باید اطلاعات از سازمان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای  انجام ارزیابی وسع ارسال شود.