نتایج آخرین بررسی‌های میدانی در کشور در سال ۹۷ نشان می‌دهد، از ۲۳.۸میلیون نفر شاغل در کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲.۹میلیون نفر از شاغلان کشور (حدود ۵۴.۲درصد)، کمتر از ۱۰ سال (دهه اول اشتغال) است.

به گزارش تسنیم، نتایج آخرین بررسی‌های میدانی در کشور در سال 97 نشان می‌دهد از 23.8 میلیون نفر شاغل در کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود 6 میلیون نفر از شاغلان کشور (25.3درصد) بین 20-10 سال (دهه دوم اشتغال) است و طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود 3.1میلیون نفر از شاغلان کشور (13.2 درصد)، بین 30-20 سال (دهه سوم اشتغال) است. طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود 1.7میلیون نفر (7.3درصد) بیش از 30 سال بوده است.

هر چه طول مدت اشتغال افزایش می‌باید نقش زنان در اشتغال کمرنگ‌تر می‌شود. زنان با اشتیاق بیشتری وارد عرصه فعالیت اقتصادی می‌شوند ولی زودتر از مردان از نیروی کار خارج می‌شوند که دلیل آن را می‌توان به عوامل اجتماعی از قبیل ازدواج، داشتن فرزند و... مرتبط دانست

طبق این گزارش حدود 69.5درصد نیروی کار کشور طول مدت اشتغال‌شان کمتر از 15 سال است. بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور بیشتر از 11سال و 11ماه، برآورد می‌شود که این شاخص برای زنان حدود 10سال و 5ماه و برای مردان حدود 12سال و 4ماه است.

میانگین طول مدت اشتغال در سال 97 به نسبت سال 96 کاهش داشته و از 12سال و 1ماه به 11سال و 11ماه رسیده است. این مقدار برای مردان در 12سال و 4ماه ثابت بوده و برای زنان از 10سال و حدود 9ماه به 10سال و 5ماه رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 97 به طور مطلق حدود 434هزار نفر به تعداد شاغلان کشور نسبت به سال 96 افزوده شده که از این تعداد حدود 34.6درصد مربوط به زنان است.

طبق برآوردها، هر چه طول مدت اشتغال افزایش می‌باید نقش زنان در اشتغال کمرنگ‌تر می‌شود. به عبارت دیگر زنان با اشتیاق بیشتری وارد عرصه فعالیت اقتصادی می‌شوند ولی بسیار زودتر از مردان از نیروی کار کشور خارج می‌شوند که دلیل آن را می‌توان به عوامل اجتماعی از قبیل ازدواج، داشتن فرزند و... مرتبط دانست. به عبارت دیگر با افزایش اشتغال زنان، تمایل به حضورشان در بازار کار کمرنگ‌تر می‌شود. براساس این بررسی، بیش از 1.7میلیون نفر از شاغلان (7.3درصد) بیش از 30سال در شغل اصلی خود فعالیت دارند. البته بخشی از نیروی کار کشور عمدتاً در بخش خصوصی به فعالیت اشتغال دارند و غالب آنان کارکنان مستقل،کارکنان فامیلی بدون مزد و کارفرماها هستند که در مقوله اشتغال رسمی و قوانین بازنشستگی نمی‌گنجند.

طول مدت اشتغال به تفکیک بخش های عمده اقتصادی

آخرین بررسی‌های میدانی در کشور در سال 97 نشان می‌دهد که از 23.8 میلیون نفر شاغل 10ساله و بیشتر حدود 4.2میلیون نفر در بخش کشاوری، 7.6 میلیون نفر در بخش صنعت، 11.9 میلیون نفر در بخش خدمات و بیش از 3 هزار و 800 نفر در فعالیت‌های نامشخص مشغول به فعالیت هستند.

کشاورزی:

از حدود 4.2 میلیون نفر شاغل در بخش کشاورزی، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر 1.5 میلیون نفر (37.9درصد) کمتر از 10سال (دهه اول اشتغال)، حدود 956هزار نفر (22.7درصد) بین 20-10 سال (دهه دوم اشتغال)، حدود 711هزار نفر (16.9درصد) بین 30-20 سال (دهه سوم اشتغال) و حدود 947هزار نفر (22.5درصد) بیش از 30سال است.

بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی به ترتیب با 37.9درصد مربوط به دهه اول اشتغال و با 16.9درصد مربوط به دهه سوم اشتغال (20 تا 30سال) است. این موضوع برای زنان و مردان شاغل یکسان است. همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می‌شود که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش کشاورزی با حدود 2.1 میلیون نفر (50.5درصد) طول مدت اشتغال‌شان کمتر از 15سال است. میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود 18سال برآورد می‌شود.

طبق بررسی‌ها بخش خدمات با میانگین اشتغال 10 سال و 4 ماه، کمترین ماندگاری شاغلان را داراست و بخش کشاورزی با میانگین اشتغال حدود 18 سال، بالاترین ماندگاری شاغلان را دارد

صنعت:

از حدود 7.6 میلیون نفر شاغل در بخش صنعت، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر 4.2میلیون نفر (55.5درصد) کمتر از 10سال (دهه اول اشتغال)، حدود 2.1میلیون نفر (27.7درصد) بین 20-10 سال (دهه دوم اشتغال)، حدود 896هزار نفر (11.8درصد) بین30-20سال (دهه سوم اشتغال) و حدود 391هزار نفر (5.1درصد) بیش از 30سال است. بنابراین بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی به ترتیب به 55.4درصد مربوط به دهه اول اشتغال و با 5.1درصد مربوط به دهه چهارم اشتغال (30سال و بیشتر) است. این موضوع برای زنان و مردان شاغل یکسان است. همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می‌شود که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش صنعت نیز بسیار جوان بوده و بیش از 5.5 میلیون نفر (72.4درصد) طول مدت اشتغال‌شان کمتر از 15سال است. میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود 11سال و 1ماه برآورد می‌شود.

خدمات:

از حدود 11.9میلیون نفر شاغل در بخش خدمات، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر 7میلیون نفر (59.2درصد) کمتر از 10سال (دهه اول اشتغال)، حدود 2.9میلیون نفر(24.6درصد) بین 20-10 سال (دهه دوم اشتغال)، حدود 1.5میلیون نفر (12.8درصد) بین 30-20 (دهه سوم اشتغال) و حدود 405هزار نفر (3.4درصد) بیش از 30سال است. بنابراین بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی به ترتیب با 59.2درصد مربوط به دهه اول اشتغال و با 3.4درصد مربوط به دهه چهارم اشتغال (30سال و بیشتر) است. این موضوع برای زنان و مردان شاغل یکسان است. همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می‌شود که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش خدمات نیز بسیار جوان بوده و بیش از 8.8میلیون نفر (74.3درصد) طول مدت اشتغال‌شان کمتر از 15سال است. میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود 10سال و 4 ماه برآورد می‌شود.