معترضان سودانی برخی خیابان‌های اصلی در خارطوم، بحری و ام درمان را در مخالفت با کودتای نظامی در این کشور بستند. به گزارش روزنامه رأی‌ا‌لیوم، معترضان سودانی مخالف کودتا شامگاه شنبه برخی خیابان‌های اصلی در خارطوم و شهرهای بحری و ام درمان را در راستای فراخوان‌ها برای نافرمانی مدنی بستند. صبح دیروز (یکشنبه) برخی فروشگاه‌ها در خارطوم باز بودند و برخی دیگر بسته بودند و شاهدان عینی از ایجاد ایست‌هایی در برخی خیابان‌های ام درمان و بحری خبر دادند. جمعیت مشاغل سودان از رهبران اعتراضات ۲۰۱۹ که به سرنگونی نظام عمر البشیر، رئیس جمهور سابق منجر شد، خواسته بود برای نافرمانی مدنی فراگیر طی دیروز (یکشنبه) و امروز (دوشنبه) آماده شوند. این جمعیت شنبه اعلام کرد: مردم سودان با کودتای نظامی مخالفند. نافرمانی مدنی یکی از انواع مقاومت مسالمت‌آمیز در برابر نظام‌های دیکتاتوری و به معنای مخالفت با تعامل با تصمیمات کودتاچیان است.