وزارت آموزش چین در خط مشی‌های جدیدی که اخیرا منتشر کرد اعلام کرد تفکر شی جینپینگ (رئیس جمهور این کشور) را به منظور کمک به ایجاد اعتقاد مارکسیستی وارد برنامه درسی ملی چین خواهد کرد. به گزارش رویترز، بر اساس این گزارش، وزارت آموزش چین اعلام داشت، تفکر شی جینپینگ، رئیس جمهور چین در مورد سوسیالیسم با مشخصه‌های چینی در دوران جدید از سطح مدرسه ابتدایی گرفته تا دانشگاه تدریس خواهد شد. در این خطی مشی‌ها عنوان شد، هدف از این اقدام تقویت عزم برای گوش کردن به حزب و پیروی کردن از آن بوده و محتواهای آموزشی جدید باید احساسات وطن پرستانه را پرورش دهند. رئیس جمهور چین از زمان به قدرت رسیدن در سال 2012 به دنبال تقویت نقش حزب حاکم کمونیست این کشور در همه حوزه‌های جامعه از جمله اصناف آن، مدارس و نهادهای فرهنگی بوده است.