ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)  شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در سه روز فشرده از طریق SKYPE توسط 5 نفر از ممیزان شرکت SGS انجام شد.  با تلاش ارزندۀ تمامی کارکنان  این شرکت و بدون وجود عدم انطباق در کل سیستم مدیریت یکپارچه در فرایند این ممیزی، دستاوردهای ذیل حاصل گردید: اخذ گواهینامۀ  ISO45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)؛  تمدید گواهینامۀ  ISO14001:2015 (سیستم مدیریت محیط زیست)؛  تمدید گواهینامۀ ISO9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)؛ تمدید گواهینامۀ  ISO10015:1999  (سیستم مدیریت فرآیند آموزش)؛ تمدید گواهینامۀ ISO10002:2018  (سیستم مدیریت و رسیدگی به شکایات مشتریان)؛ تمدید گواهینامۀ  ISO10004:2018 (سیستم پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتریان).