شرکت فولاد مبارکه در فروردین ماه سال جاری موفق به کسب رکوردهای بسیاری شد.

رکورد اول: ناحیه آهن سازی،

٧١١ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی

رکورد دوم: واحد شهیدخرازی،

٢٥١ هزار و ٦٥٠ تن

رکورد سوم: ناحیه فولاد سازی وریخته‌گری مداوم، ٦٣٦ هزارتن تختال

رکورد چهارم: مجتمع فولادسبا،

 ١٢٩ هزار و ٥٠٠ تن آهن اسفنجی

رکورد پنجم: مجتمع فولاد سبا،

١٢٧ هزار و ٢٠٠ تن کلاف گرم.