خروجی آب از سدها تا ۱۹ خرداد ماه ۲۳.۸۶ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به ۲۱.۷۶ میلیارد متر مکعب مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده ۱۰ درصد افزایش خروج آب است. به گزارش ایلنا، بر اساس آمار تا ۱۹ خردا ماه سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ سدهای کشور ۶۷ درصد پرشدگی دارند و حجم آب موجود در مخازن ۳۴.۸۳ میلیارد متر مکعب است که نسبت به رقم ۳۲.۱۶ میلیارد متر مکعب مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد اختلاف را نشان می‌دهد. مجموع ۵ سد تهران ۶۷۲ میلیون متر مکعب موجودی آب دارند که بیانگر ۳۶ درصد پرشدگی و ۱۵ درصد اختلاف با مدت مشابه پارسال است. لازم به ذکر است؛ در حال حاضر سد استقلال در هرمزگان با ۵۱ میلیون متر مکعب موجودی و منفی ۵۶ درصد نسبت به پارسال، سد تنگوئیه سیرجان در کرمان با ۴ درصد و نساء با ۴۵ درصد موجودی مخزن و به ترتیب با ۳۸ درصد و ۳۳ درصد اختلاف منفی؛ همچنین سدهای ساوه و کمال‌صالح  در استان مرکزی هر کدام به ترتیب با ۲۹ میلیون متر مکعب و ۳۷ میلیون متر مکعب موجودی و ۳۷ درصد و ۲۵ درصد اختلاف با مدت مشابه سال گذشته در شرایط نامناسبی بسر می‌برند.