به گفته رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، در افغانستان هم مانند سوریه و عراق تنش‌ها برای ایران هزینه‌بار بود اما پس از برقراری ثبات، دیگران برای سرمایه‌گذاری به این کشورها وارد شدند. به گزارش ایلنا، بهرام شکوری افزود: فعال نبودن ایرانی‌ها در معادن افغانستان به این معنا نیست که توان سرمایه‌گذاری را ندارند بلکه به این معناست که بستر فعالیت آماده نیست؛ حضور شرکت‌های چینی در افغانستان در شرایطی فراهم آمده که دولتمردان آنها با عقد قراردادها با  افغانستان زمینه را برای فعالیت این شرکت‌ها فراهم کرده‌اند کاری که دولتمردان ما انجام نداده‌اند.