معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی گفت: شرکت ملی نفت مدعی افزایش تولید و ‌صادرات نفت است اما مطالبات صندوق توسعه ملی را پرداخت نمی‌کند. به گزارش تسنیم، رضا محمدی ادامه داد: این مطلب از آنجایی حائز اهمیت است که افزایش صادرات نفت بنا برگفته مسئولان ‌وزارت نفت قطعا افزایش درآمد را برای وزارت نفت به همراه خواهد داشت و منطقی و درست آن است که ابتدا ‌بدهی‌های شرکت نفت و اقساط معوقه به صندوق را پرداخت کند. او تاکید کرد: شرکت نفت درحالی مخالف ‌سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنایع بالا دستی نفت است و بر این ادعا هستند که شرکت ملی ‌نفت به تنهایی و بدون هیچ سرمایه‌ای و به اتکا به توان خود سرمایه مورد نیاز صنایع بالا دستی را ‌تامین کرده که این شرکت بدهکار صندوق توسعه ملی است و اقساط معوق صندوق را ‌پرداخت نمی‌کنند.