با تصمیم بانک مرکزی سقف برداشت از حساب‌های بانکی به حالت قبل بازگشت. به گزارش مهر، بنابراین سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود، ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر مؤسسه اعتباری، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال برداشت کند. سقف برداشت مشتریان حقیقی به صورت حضوری از طریق شعب نیز ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.