رئیس اتاق اصناف تهران گفت: این افراد از در منزل یا از مبدایی با همان ظاهر بی‌حجاب تمام مسیر را طی می‌کنند اما به طور تصادفی در یک واحد صنفی شناسایی می‌شوند یا اینکه در دید ماموری قرار می‌گیرند و در نهایت با آن واحد صنفی برخورد می‌شود.  به گزارش ایلنا، حمیدرضا رستگارپور ادامه داد: در این باره مذاکراتی داشتیم که در این موضوع نهاد متولی تفکیکی قائل شود. واحدهای صنفی در این شرایط هم مشمول جریمه نقدی و هم پلمب می‌شوند که برای آنها سابقه حساب می‌شود. مذاکراتی در دستگاه‌های متعدد انتظامی و استانداری داشتیم تا موضوع بررسی و حل شود.