عضو شورای ملی زعفران ایران گفت: بازارهای صادراتی که سال‌ها پیش با زحمت آماده کرده بودیم را به دلیل عدم مدیریت در تولید، برداشت و صادرات دو دستی تقدیم افغانستان و برخی کشورهای دیگر کردیم. به گزارش ایسنا، علی حسینی با بیان اینکه در گذشته تولید کننده بیش از ۹۰ درصد زعفران دنیا بودیم، افزود: در حال حاضر اما این درصد کمتر شده و حتی کمتر نیز خواهد شد، زیرا تولید زعفران به دلیل عدم آموزش‌های درست در کاشت، داشت و برداشت کاهش یافته و قیمت آن نسبت به ۵ ماه گذشته حدود ۴ برابر بیشتر شده است. او با اشاره به اینکه زعفران ایران از کشور خارج می شود و سپس با اسم کشورها دیگر مجددا صادر می شود، تاکید کرد: افغانستان کمتر از ۲۰ تن زعفران تولید می کند ولی حدود ۷۰ تن صادرات دارد. این یعنی زعفران ما به آنجا می رود و سپس بسته‌بندی شده و از آنجا  صادر می‌شود.