بر اساس محاسبات بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماه سال جاری از رشد ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده و بخش غیرنفتی در همین دوره رشد ۳.۵ درصدی را تجربه کرده است. به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۹۷۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱، رشد ۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۳ درصد بوده است.