رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: خوشحالم دولت محترم به این نتیجه رسیده که بخش خصوصی را باید به مسائل ورود دهد. البته دولت وقتی به این نتیجه رسیده که منابع مالی آن ته کشیده است. به گزارش ایلنا، محمود نجفی‌عرب در نشست «تبیین طرح عظیم و بین‌نسلی شهرهای جدید ساحلی» که توسط کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: روزگاری صنایع بزرگ را در اصفهان بنا کردیم و زاینده‌رود را به خشکی رساندیم تا به این نتیجه رسیدیم که باید صنایع را در کنار سواحل ۴۹۰۰ کیلومتری جنوب کشور مستقر می‌کردیم. خواهشمندیم در بخش‌های مختلف حکمرانی بخش خصوصی به بازی گرفته شود نه اینکه حتی اگر حضور پیدا کرد، حذف شود، او یادآور شد: کفش ملی نمونه‌ای از صنایعی است که با حذف بخش خصوصی از بین رفته است. در اقتصاد ایران بخش خصوصی بیش از ۱۰ تا ۱۳ درصدی حضور ندارد در حالی که در ترکیه به عنوان کشوری شباهت‌های زیادی به ما دارد ۹۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است.