محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک مرکزی را ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم، برهمین اساس و با تصویب هیأت وزیران، سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ نود و هشت هزار و یکصد و چهل و سه میلیارد (98.143.000.000.000) ریال به مبلغ یکصدر و بیست و هشت هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (128.823.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.